ප්‍රධාන සහ ආශ්‍රිත ද්විත්ව ගර්ඩර් ට්‍රොලි විදුලි එසවීම