විසඳුමක්

යාන්ත්රික

පතල් වරාය

බලශක්ති බලය

රථ

නැව් ගොඩනැගීම

ගල් අඟුරු කර්මාන්තය