යුරෝපීය FEM සැලසුම් සම්මතය

STERCRANE HOISTING MACHINERY CO.,LTD.2016 මැයි 11 දින පිහිටුවන ලදී. එහි ව්‍යාපාරික විෂය පථයට නව යුරෝපීය මාදිලියේ විදුලි එසවුම් සහ ද්විත්ව ධාවන පථ නිෂ්පාදනය, සැකසීම, අලෙවිය, ස්ථාපනය, නඩත්තු කිරීම සහ පරිවර්තනය ඇතුළත් වේ;යාන්ත්‍රික කොටස්, ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදන, මෝටර, අඩුකරන්නන්, වානේ කම්බි ලණු සහ ලෝහ උපාංග නිෂ්පාදනය, සැකසීම සහ විකිණීම, ලෝහ ගල්පටි සහ ලෝහ නිෂ්පාදන.

ව්යාපාර සහකරු

  • cooperative partner
  • cooperative partner2
  • cooperative partner3
  • cooperative partner4
  • cooperative partner1
  • cooperative partner2
  • cooperative partner3
  • 4cooperative partner